Χαρμολύπη – H2O says bye

Χαρμολύπη: a mixed, rare feeling that combines both positive and negative emotions, either in equal or unequal portions. Χαρμολύπη consists of the Greek words “χαρά=joy” and “λύπη=sadness” and it actually describes the unusual coexistence of those two emotions at the same time. Sometimes, χαρμολύπη is expressed by κλαυσίγελος: crying and laughing at the same time. […]

Verified by MonsterInsights